JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KOŁA BIALCZAN?

Zapraszamy wszystkich do złożenia deklaracji i wstąpienia w nasze szeregi.
Koło Bialczan jest regionalnym stowarzyszeniem, założonym w 1922 r.

Aby zostać Członkiem Naszego Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację i skontaktować się z którymkolwiek członkiem zarządu.

Deklaracja członkowska

PRZECZYTAJ NASZ STATUT

Statut Koła Bialczan


 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

1. Koło Bialczan jest regionalnym stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz postanowień niniejszego statutu i nazywane jest w dalszej części niniejszego statutu również Kołem. 
2. Koło powraca do pierwotnej, obranej w 1922 roku nazwy Koło Bialczan i jest kontynuatorem jego działalności. Przejmuje majątek, prawa i obowiązki Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bialskiej Koło Bialczan a jego członkowie stają sią członkami Koła Bialczan.
3. Siedzibą Koła i jego władz jest miasto Biała Podlaska.
4. Koło działa na terytorium Białej Podlaskiej a także ma prawo tworzenia filii zamiejscowych Koła Bialczan na terenie całej Polski i wśród Polonii.
5. Koło jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną. 
6 Koło mołe używać symboli, pieczęci i znaków organizacyjnych ustalonych i zatwierdzonych przez jego władze. Nazwa i symbole podlegają ochronie prawnej. 
7 Działalność Koła oparta jest na społecznej pracy członków, lecz dla określonych celów Zarząd może zlecić odpłatne wykonanie zadań. 

 

Rozdział II
Cele i środki działania


§1


1. Celem Koła Bialczan jest:
a) pogłębianie i propagowanie wiedzy o Ziemi Bialskiej a uwzględnieniem jej rozwoju zarówno gospodarczego i kulturalnego w ujęciu historycznym, współczesnym i perspektywicznym,
b) popieranie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych i gospodarczych Białej Podlaskiej, upowszechnianie tych inicjatyw oraz popularyzowanie dorobku Białej Podlaskiej i regionu,
c) tworzenie łączności wychowanków II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater i I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I.. Kraszewskiego z ich macierzystymi szkołami oraz zapewnienie w miarę swoich moźliwości jak najdalej idącej, równej pomocy dla tych szkół,
d) tworzenie łączności z innymi szkołami średnimi, stowarzyszeniami społecznymi i kulturalnymi.
2 Dla osiągnięcia swych celów Koło Bialczan:
a) prowadzi akcje odczytów, prelekcji wystaw i wycieczek, 
b) gromadzi materiały archiwalne i prowadzi działalność publicystyczną i wydawniczą dotyczącą miasta i regionu oraz osiągnięć wychowawców i wychowanków Liceum Plater i Kraszewskiego a także osób szczególnie zasłużonych dla Ziemi Bialskiej, 
c) bierze udział w organizacji i uczestniczy w lokalnych obchodach i uroczystościach związanych z miastem i regionem, 
d) organizuje łączność z członkami Koła zamieszkałymi poza Biała Podlaska, 
e) udziela pomocy członkom Koła w podejmowanych przez nich inicjatywach związanych z miastem i regionem,
 

§ 2


f) inicjuje i organizuje zjazdy wychowanków Liceum Plater i Kraszewskiego, 
g) organizuje spotkania koleżeńskie i towarzyskie.
 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


1. Członkowie Koła Bialczan dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel polski o nienagannej postawie osobistej, przyjęty przez Zarząd Koła na podstawie złożonej deklaracji.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków Koła. 
4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała co najmniej jednorazową składką finansową lub pomoc rzeczową czy organizacyjną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
5. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Koła,
b) korzystać z urządzeń Koła na zasadach określonych przez Zarząd, 
c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła.
6. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
7. Członek zwyczajny ma obowiązki:
a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Koła,
b) uczestniczyć w realizacji celów organizacyjnych, 
c) regularnie opłacać składki członkowskie.
8. Członek wspierający ma obowiązek wywiazywania się ze świadczenia zadeklarowanej pomocy.
9. Członkostwo w Kole wygasa przez: 
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Koła, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich,
b) wykreślenie uchwałą Zarządu z listy członków Koła na skutek nieopłacenia składek członkowskich przez okres ponad jednego roku,
c) wykluczenie z Koła uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Koła lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za czyn popełniony z niskich pobudek, 
d) śmierć członka. 
 

Rozdział IV
Władze Koła Bialczan


1. Władzami Koła Bialczan są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
 

a) Walne Zgromadzenie Członków


1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła Bialczan. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
b) przyjmowanie do wiadomości sprawozdań tych władz,

c) zatwierdzenie rocznej działalności ogólnej i finansowej Zarządu przez udzielenie mu absolutorium lub odrzucenie sprawozdania Zarządu, odwołanie go i wybór nowego Zarządu,
d) ustalenie wysokości składek członkowskich,
e) stanowienie o zmianie lub uzupełnieniu statutu, o rozwiązaniu Koła i jego likwidacji,
f) rozstrzyganie wszystkich spraw przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz wniosków poszczególnych członków Koła zgłoszonych Zarządowi przynajmniej na 2 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem, 
g) uchwalenie wewnętrznych regulaminów Koła,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: zwyczajne przynajmniej raz w roku, 
nadzwyczajne zaś w miarę potrzeby według własnego uznania, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek co najmniej jednej dziesiątej liczby członków uprawnionych do głosowania oraz na żądanie władzy rejestracyjnej.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w pierwszym półroczu roku kalendarzowego. Rok sprawozdawczy liczy się od 1 stycznia do 31 grudnia. 
5. O miejscu Walnego Zgromadzenia, porządku obrad i terminie zawiadamia członków
Koła Zarząd co najmniej na siedem dni przed terminem za pomocą dostępnych środków przekazu informacji.
6. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyje żądanie Walne Zgromadzenie jest zwoływane. 
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a) co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
b) bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
8. Uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu są członkowie, którzy nie zalegają z opłaceniem składek dłużej niż jeden rok .
 

b) Zarząd 


1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła Bialczan i składa się z 11 członków. Walne Zgromadzenie wybiera 9 członków a ponadto w skład Zarządu wchodzą automatycznie dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I Kraszewskiego lub upoważnieni przez nich na piśmie przedstawiciele. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Na pierwszym po wyborze zebraniu Zarząd ze swego grona wybiera prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika. 
2. Zarząd w szczególności:
a) kieruje pracą Koła i układa jego program 
b) zarządza finansami Koła,
c) składa sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu,
d) reprezentuje Koło na zewnątrz,
e) przyjmuje i określa status członków oraz podejmuje decyzje o ich ewentualnym wykluczeniu z Koła, 
f) może tworzyć według własnego uznania komisje i sekcje, które powinny składać mu sprawozdania ze swojej działalności, 
g) opiniuje i zatwierdza zamiar powołania zamiejscowych filii Koła Bialczan,
h) kontroluje pracą zamiejscowych filii Koła pod względem zgodności ze statutem oraz ich działalność finansową, 
i) zarządza majątkiem i funduszami Kola w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Wszelkie pisma mające skutek prawny muszą być opatrzone pieczęcią Koła oraz dwoma podpisami: prezesa lub jego zastępcy i jednego z członków Zarządu.
4. Za swoje czynności Zarząd odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Uchwały Zarządu są prawomocne jeżeli zostały przyjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu w tym prezesa lub jego zastępcy.
6. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa. 
 

c) Komisja Rewizyjna


1. Komisją Rewizyjną w składzie 3 członków wybiera Walne Zgromadzenie na przeciąg trzech lat Po wyborze na pierwszym zebraniu organizacyjnym członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Koła ze szczególnym podkreśleniem działalności finansowej pod względem jej celowości i rzetelności,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz podaniem stosownych wyjaśnień,
c) udział przewodniczącego z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
d) kontrola opłacania składek członkowskich,
e) sporządzanie sprawozdania ze swej działalności i przedkładanie go Walnemu Zgromadzeniu,
f) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
g) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji, w tym przewodniczącego.
h) Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. 
 

Rozdział V
Zamiejscowe Filie Koła Bialczan


1. Dla sprawniejszego wykonania celów i zadań Koła Bialczan w innym mieście niż Biała Podlaska można powołać Zamiejscową Filię Koła Bialczan. Zamiar powołania takiej filii, zgłoszony przez minimum 10 osób, które znają Statut Koła Bialczan musi być zaopiniowany i zatwierdzony przez Zarząd Koła Bialczan w Białej Podlaskiej. Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej fakt powołania zamiejscowej filii Koła, członkowie i założyciele wybierają ze swego składu 1 - 3 osoby, które bądą Zarządem filii na okres trzech la
2. Zamiejscowa filia Koła nie posiada osobowości prawnej i jej działalność jest wynikiem uchwał Zarządu Koła Bialczan w Białej Podlaskiej opartych na obowiązującym również filię Statucie Koła Bialczan. 
3. Uchwały Zarządu Koła Bialczan określają zasięg terytorialny działalności filii, przyjmują do wiadomości skład osobowy wybranego Zarządu, zatwierdzają program pracy filii oraz ustalają wysokość składki członkowskiej.
 

 

Rozdział VI
Majątek Koła Bialczan 


1. Majątek Kola Bialczan stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członków zwyczajnych, wpłat członków wspierających a także z odsetek ze zgromadzonego kapitału,
b) wpływy z działalności wydawniczej oraz różnorodnych imprez organizowanych przez Koło,
c) dotacje, darowizny, zapisy.
3. Wszelkie postanowienia Zarządu Koła zmierzające do uszczuplenia majątku Koła wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Do ważności pism, dokumentów i aktów wiążących Koło pod względem finansowym wymagane są dwa podpisy: prezesa lub jego zastępcy oraz skarbnika. 
 

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła Bialczan 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła Bialczan mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad tego Zgromadzenia. 
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałą o zmianie statutu lub o rozwiązaniu się Koła większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Koła, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałą na warunkach określonych w Rozdziale VI ustęp 1 i 2  o przeznaczeniu majątku Koła. 
4. Uchwała o zmianach w statucie lub o rozwiązaniu się Koła, przesyłana jest do Sądu Rejestracyjnego w trybie przewidzianym przez obowiązujące prawo.